User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019

ඉදකරම

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය යටතේ ඇති  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 22 ට අදාලව 2019 වර්ෂය සදහා ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ආයතන හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ

02. ලියාපදිංචිය සදහා වන අයදුම්පත්‍ර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක සරප් වෙත රු.500.00 ක ආපසු නොගෙවන මුදලක් මුදලින් ගෙවා සතියේ වැඩ කරන දිනයන්හි පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා ලබා ගත හැක. අයදුම්පත්‍ර නිකුත් කිරීම 2019.01.16 දින සිට 2019.02.14 දක්වා සිදු කෙරේ.

03. අයදුම්කරුවන්ට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි විය හැකි අතර අවශ්‍ය නම් තෝරා ගත් කාර්යාල කීපයක් සදහා වුවද ලියාපදිංචි විය හැකිය.

04. ලියාපදිංචිය සදහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ (CIDA/ICTAD) ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය වේ.

05. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ (CIDA) ලියාපදිංචිය සහිත ප්‍රජාපාදක සංවිධාන සදහා ද මේ අනුව ලියාපදිංචි විය හැකි අතර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ (CIDA) ලියාපදිංචි නොමැති ප්‍රජා පාදක සංවිධානවලටද මෙම කාල සීමාව තුළ අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී ලේඛනගත විය හැකිය.

06. අයදුම්පත්‍රය සමඟ ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපතක් / සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපතක් ද, CIDA ආයතනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක් හා මුදල් ගෙවූ කුවිතාන්සියේ මුල් පිටපතද අමුණා එවිය යුතුය.

07. අයදුම්පත්‍ර භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2019.02.15 දින වන අතර සියළුම අයදුම්පත්‍ර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්,දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,අනුරාධපුර යන ලිපිනයට එවිය යුතුය. නැතහොත් අතින් ගෙනැවිත් භාර දෙන්නේ නම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශය වෙත ගෙනැවිත් භාර දිය හැක.නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන අයදුම් පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

08. අයදුම්පත්‍ර බහාලන කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ “කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019” ලෙස සදහන් කල යුතුය.

09. දුරකථන අංක 025-2222706 හි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි හෝ 0252245744  හි මැදවච්චිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ගණකාධිකාරී අමතා වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැකිය.

News & Events

26
Mar2019

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

“මෙත්සිරි සෙවණ” වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර හා...

26
Jan2019

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය...

News & Events

26
Mar2019

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

“මෙත්සිරි සෙවණ” වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර හා...

26
Jan2019

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය...

26
Jan2019

අකුරට සහයට අකුර - මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අකුරට සහයට අකුර - මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අකුරට සහයට අකුර (ඩිජිටල් යටිතල පහසුම් හා...

24
Jan2019

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම...

22
Jan2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019...

19
Jan2019

Payment of Kidney Aid - January 2019

Payment of Kidney Aid for the month...

19
Nov2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා මැතිවරණ කාර්යාලයේ...

11
Nov2018

Payment of Kidney Aid - November 2018

Payment of Kidney Aid - November 2018

Payment of Kidney Aid for the month...

08
Nov2018

Culture Festival - 2018

Culture Festival - 2018

The regional literary festival of the Medawachchiya...

Scroll To Top