නම තනතුර දුරකතන අංකය
සී.කේ.ජේ.සී කුමාරසිරි මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-5877070
ඩී.පී.ජේ. ආරියසේන මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-1524899
කේ.ඩී.කේ.එන්.සේනාරත්නමයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-1023804
බී.ආර්.බී.රූපසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-7570035
ජේ.ආර්.කේ.ජයසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරි 070-2580178
ඊ.ජේ.එම්.එන්.යූ.ජයසිංහ මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි 077-6511448
බී.එම්.එස්.එච්.දිසානායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-4583579
එස්.වයි.සුභාෂිනී මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-1628596
ඩබ්.ඒ.සී.එන්.අතුකෝරල මිය සංවර්ධන නිලධාරි 070-3455770
එස්.එම්.සී.ටී.සෙනෙවිරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-5822870
එච්.එම්.එන්.ටී.හේරත් මිය සංවර්ධන නිලධාරි 078-9549274
එම්.ඒ.එන්.ඒ. මුදලිගේ මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-1788029
කේ.වී.ඩී.සෙනෙවිරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-1023810
එස්.එම්.එන්.සෙනෙවිරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-4394203
එස්.අයි.ජී.අමරසිංහ මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-7678342
ඩී.එම්.එන්.සෙනෙවිරත්න මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-8533414
එස්.ජේ.වර්ණසූරිය මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-2466516
එම්.එල්.නන්දනි මෙනවිය  සංවර්ධන නිලධාරි 071-3120410
කේ.ඒ.අයි.උදයංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-7218647

News & Events

26
Mar2019

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

“මෙත්සිරි සෙවණ” වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර හා...

26
Jan2019

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය...

News & Events

26
Mar2019

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

“මෙත්සිරි සෙවණ” වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර හා...

26
Jan2019

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය...

26
Jan2019

අකුරට සහයට අකුර - මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අකුරට සහයට අකුර - මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අකුරට සහයට අකුර (ඩිජිටල් යටිතල පහසුම් හා...

24
Jan2019

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම...

22
Jan2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019...

19
Jan2019

Payment of Kidney Aid - January 2019

Payment of Kidney Aid for the month...

19
Nov2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා මැතිවරණ කාර්යාලයේ...

11
Nov2018

Payment of Kidney Aid - November 2018

Payment of Kidney Aid - November 2018

Payment of Kidney Aid for the month...

08
Nov2018

Culture Festival - 2018

Culture Festival - 2018

The regional literary festival of the Medawachchiya...

Scroll To Top